S
installations situations Social sculptures
c

Beating around the bush, Episode #3 04.07.2014 – 07.09.2014, Bonnefantenmuseum Maastricht

(for English, to find after the Dutch text)

Juul Sadée en Han Rameckers

Projectdocumentatie en residu van Uit de keuken van..., 2011-2012

Deze keuken en toebehoren vormen de tastbare overblijfselen van een mobiel kunstproject waarin samen koken en samen eten, samen werken en praten centraal stond. Het vond in 2011-2012 vijf keer plaats in Maas- tricht, Maasmechelen (BE), Sittard en Heerlen. U bent uitgenodigd aan tafel te gaan zitten en kennis te nemen van dit maatschappelijk geëngageerde project. Het zag het licht op een moment dat het culturele veld onder grote spanning stond wegens zware bezuinigingen en negatieve bericht- geving vanuit de media en de politiek (linkse hobby’s).

In 2011 vroeg SAM (Stichting Ateliers Maastricht) wethouder Jaques Costongs en kunstenaars Juul Sadée en Han Rameckers om een tentoonstelling samen te stellen met  werk van hun atelierhuurders. Het gelegenheidsduo Sadée/Rameckers had onmiddellijk iets anders voor ogen: ze wilden liever zoveel mogelijk kunstenaars in direct contact brengen met mensen uit het culturele veld in Maastricht en omgeving. Daar ontbrak het namelijk aan: communicatie tussen kunstenaars, de bemiddelaars van kunstinstituties en de mensen van de politiek. Ze kenden elkaar niet of nauwelijks. Dat contact zou het gemakkelijkste tot stand komen, aldus Sadée en Rameckers als iedereen samen aan de spreekwoordelijke keukentafel zou eten en samen kookten.

En zo werd Uit de keuken van.… geboren. De vintage bruynzeelkeuken, planten en keukentafel van Sadeé verhuisden naar de exporuimte van SAM, ‘De Brandweerkazerne’. Wethouder Costongs van cultuur vormde het middelpunt van een reeks maaltijden waarbij telkens andere kunstenaars en kunstbemiddelaars aanschoven.
Wethouder en genodigde tafelgasten kookten en deden samen met het publiek de afwas, het aanrecht als interface. Levendige discussies ontstonden onder het genot van mosterdsoep, koffie, thee en cake, (en het onvermijdelijke bier en wijn) begeleid door muziek van Rocco Granata.

De eerste editie in Maastricht betrof de kunstbezuinigingen. Op uitnodiging ontwikkelde Uit de keuken van.… vervolgedities zoals ‘Happy Handwerkmiddag’, community art met handwerkende ex-mijnwerkersvrouwen, ‘Breien voor Breinen’ voor alzheimerpatiënten en cultuur, politiek en mijnverleden.

Uit de keuken van.… staat in een traditie van maatschappelijk geëngageerde kunst. Het gaat hierbij niet om het kunstobject maar om een verrassend initiatief waardoor mensen en zaken in beweging komen, dialoog tussen mensen en groeperingen gestimuleerd en gezichtspunten uitgewisseld worden. Het doel is elkaar beter leren kennen, begrip kweken voor elkaar standpunten en saamhorigheid bevorderen. Uit de keuken van SAM was mede door de inzet en overtuigingskracht van de betrokkenen en laagdrempelige benadering een groot succes.

@Paula van den Bosch

Juul Sadée and Han Rameckers

Project documentation and residue Uit de keuken van.… 2011-2012

The kitchen and accessories are the tangible remains of a mobile art project which combines cooking and eating together, work together and talk was central. It took place in 2011-2012, five times, in Maastricht, Maasmechelen (BE), Sittard and Heerlen. You are invited to sit at the table and take note of this socially engaged project. It was born at a time when the cultural field stood under great stress, due to heavy cuts and negative news coverage from the media and politics (leftist hobby).

In early 2011 SAM (Stichting Ateliers Maastricht) asked Councillor Jacques Costongs and artists Juul Sadée and Han Rameckers to put together an exhibition of work from their studio tenants. The occasional duo Sadée / Rameckers immediately had something else in mind: they would rather bring as many artists in direct contact with people from the cultural field in and around Maastricht. Since namely, there was a lack of communication among artists, the mediators of art institutions and the people of politics. They knew hardly another. That contact would be established the easiest, says Sadée and Rameckers as everyone together would eat at the proverbial kitchen table and cooked together.

And so Uit de keuken van.… was born. The vintage bruynzeel kitchen, plants and kitchen-table of Sadée moved into the exhibition space of Sam, ‘the Fire Station’. Councillor Costongs of culture was the center of a range of meals involving different artists and art mediators queuing.
Alderman and invited dinner guests cooked and went along with the crowd doing the dishes, the kitchen sink as an interface. Lively discussions arose while enjoying mustard soup, coffee, tea and cake (and the inevitable beer and wine) accompanied by Rocco Granata music.

The first edition in Maastricht concerned the art cuts. Developed by invitation Uit de keuken van.… continued editions like 'Happy Crafts Afternoon' community art with hand-working ex-miners wives,’Knitting for Brains’ for Alzheimer's patients and culture, politics and the mimer’s past.

Uit de keuken van.… stands in a tradition of socially engaged art. It is not about the artifact but about a surprising initiative that people and things move, encouraged dialogue between people and groups and viewpoints are exchanged. The aim is to promote to know each other better, cultivating mutual understanding and solidarity positions. Uit de keuken van.… Sam was a great success, partly due to the commitment and conviction of those involved and the accessible approach .

@Paula van den Bosch